1500KW

ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນສໍາລັບໂຮງງານ

ສະຖານທີ່: Bahamas
ປະເພດ: ລະບົບ Off-Grid

1000KW

ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນສໍາລັບໂຮງງານ

ສະຖານທີ່: Andorra
ປະເພດ: ລະບົບປະສົມ

ກໍລະນີໂຮງງານ31

720kW

ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນສໍາລັບໂຮງງານ

ສະຖານທີ່: ມອນໂດວາ
ປະເພດ: ລະບົບ Off-Grid